Persondatapolitik

Vælg persondatapolitik

Herunder kan du læse vores persondatapolitik, som vi har opdelt i to: en for lejere og en for ansøgere.

For behandling af oplysninger om lejere

1. Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Jantzen Properties ApS og dets tilknyttede selskaber (herefter ”Koncernen”, ”vi”, ”vores”, eller ”os”) indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Koncernens selskaber har til formål at erhverve og udleje ejendomme.

De selskaber, som indgår i Koncernen er:

Selskab Ejendomme
Jantzen Properties ApS, CVR: 35415033 Sønder Allé 16 – 18, 8000 Aarhus C
Christiansgade 28, 8000 Aarhus C
JP Ny Munkegade ApS, CVR: 34206880 Ny Munkegade 82, 8000 Aarhus C
JP Frederiks Alle ApS, CVR: 34603650 Frederiks Alle 93, 8000 Aarhus C
JP Lundingsgade ApS, 35025650 Lundingsgade 35, 8000 Aarhus C
JP Trianglen ApS, CVR: 38364030 Otto Brandenburgs Gade 16 – 18, 8000 Aarhus C
Nørreallé Ejendomme ApS, CVR: 37613134 Nørre Allé 78, 8000 Aarhus C
JP Møllevejen ApS, CVR: 40824413 Møllevejen 1-3, 8000 Aarhus C

2. Den dataansvarlige

Der sker fælles administration af Koncernens ejendomme, hvorfor selskaberne er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger.

Administrationen af det fælles dataansvar foretages af Jantzen Properties ApS, hvortil du kan rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Jantzen Properties ApS

CVR-nr.: 35 41 50 33

Karlslundvej 14

8330 Beder

Tlf.: 50 19 19 50

E-mail: LMJ@jd.dk

3. Formålet med behandlingen

I forbindelse med indgåelsen og under administrationen af lejekontrakten mellem dig og et af Koncernens selskaber, behandler vi en række personoplysninger om dig. Foruden en behandling med det generelle formål at administrere lejeforholdet, behandler vi oplysninger med følgende specifikke formål og baseret på det nævnte retsgrundlag:

Formål Retsgrundlag for behandling
 • Indgåelse af en lejekontrakt
 • Administration af lejeforhold
 • Administration af dit vederlag for lejemålet, herunder depositum
 • Korrespondance vedrørende lejemålet
 • Til- og fraflytning
 • Reparationer m.v.
 • Behandling af klager og indsigelser
Behandling sker med henblik på indgåelse eller opfyldelse af den lejekontrakt, som er indgået med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • overholde vores lovgivningsmæssige forpligtelser efter lejeloven og bogføringsloven.
Vi er retligt forpligtede til at behandle oplysningerne, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

4. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, og enhver anden oplysning, som er nødvendige for at kunne opfylde de generelle og de specifikke behandlingsformål. Dette omfatter – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, kontooplysninger, familie- eller samlivsforhold, årsag til fraflytning samt andre oplysninger, der udveksles under dit lejeforhold (samlet betegnet “Personoplysninger”).

5. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler vores oplysninger fra dig og gennem den løbende administration af dit lejeforhold.

Såfremt vi modtager en klage eller en anden henvendelse vedrørende dit lejemål, kan vi modtage oplysninger fra tredjemand. Såfremt disse oplysninger ikke vurderes som åbenbart overflødige, vil de blive arkiveret i vores systemer.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

De Personoplysninger som vi indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan administrere lejeforholdet.

Vi anvender et eksternt IT-system til administrationen af vores lejeboliger. I dette system arkiverer vi dine oplysninger. Nå vi overlader behandlingen til en databehandler, anvender vi udelukkende databehandlere, der kan behandle din Personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. Vi har implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine Personoplysninger og enhver behandlingen sker på baggrund af en indgået databehandleraftale.

Dine oplysninger kan blive videregivet til håndværkere, viceværter mv., for at håndtere eventuelle reparationer. Vi vil altid videregive så få oplysninger som muligt, der sædvanligvis omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

7. Opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Vi vil kun behandle og opbevare dine Personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode på 5 år efter ophøret af din lejekontrakt.

Efter udløbet af denne periode vil vi slette alle Personoplysninger, medmindre vi efter persondatalovgivningen eller anden lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger.

8. Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

Hvis vi videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor, vil vi sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger.

9. Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig i Koncernen.

Hvis de oplysninger, som vi behandler om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan i visse tilfælde have ret til at få slettet dine Personoplysninger.

Du kan også i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger eller bede os begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine Personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at høre mere om eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne øverst på denne side.

10. Klage

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.
Du har også ret til at klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

11. Overførsel til tredjelande

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

12. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik.
Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan findes på Koncernens hjemmeside: www.jantzenproperties.dk

Du har også mulighed for at få tilsendt den gældende version af Privatlivspolitikken ved at henvende dig til os:
Jantzen Properties ApS
CVR-nr.: 35 41 50 33
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 50 19 19 50
E-mail: LMJ@jd.dk

Hvis der foretages væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, orienterer vi dig herom ved særskilt meddelelse.

For behandling af oplysninger om ansøgere til lejemål

1. Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Jantzen Properties ApS og dets tilknyttede selskaber (herefter ”Koncernen”, ”vi”, ”vores”, eller ”os”) indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Koncernens selskaber har til formål at erhverve og udleje ejendomme.

De selskaber, som indgår i Koncernen er:

Selskab Ejendomme
Jantzen Properties ApS, CVR: 35415033 Sønder Allé 16 – 18, 8000 Aarhus C
Christiansgade 28, 8000 Aarhus C
JP Ny Munkegade ApS, CVR: 34206880 Ny Munkegade 82, 8000 Aarhus C
JP Frederiks Alle ApS, CVR: 34603650 Frederiks Alle 93, 8000 Aarhus C
JP Lundingsgade ApS, 35025650 Lundingsgade 35, 8000 Aarhus C
JP Trianglen ApS, CVR: 38364030 Otto Brandenburgs Gade 16 – 18, 8000 Aarhus C
Nørreallé Ejendomme ApS, CVR: 37613134 Nørre Allé 78, 8000 Aarhus C
JP Møllevejen ApS, CVR: 40824413 Møllevejen 1-3, 8000 Aarhus C

2. Den dataansvarlige

Under hensyn til det fælles formål at finde et lejemål til dig, er Koncernens selskaber fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.
Administrationen af det fælles dataansvar foretages af Jantzen Properties ApS, hvortil du kan rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.
Jantzen Properties ApS
CVR-nr.: 35 41 50 33
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 50 19 19 50
E-mail: LMJ@jd.dk

3. Formålet med behandlingen

Når vi modtager din ansøgning om at blive lejer i et af Koncernens lejemål, behandler vi en række af dine personoplysninger. Foruden en behandling med det generelle formål at administrere din lejeansøgning og sikre, at du kontaktes, såfremt et lejemål bliver ledigt, behandler vi oplysninger med følgende specifikke formål og baseret på det nævnte retsgrundlag:

Formål Retsgrundlag for behandling
 • Korrespondance med dig vedrørende din ansøgning
 • Behandling af din ansøgning
 • Potentielt at indgå en lejekontrakt med dig
Behandling sker med henblik på at gennemføre en række foranstaltninger, der er nødvendige under hensyn til din anmodning om indgåelse af en kontrakt med Jantzen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Oplysningerne deles mellem Koncernens selskaber med det fælles formål, at tilbyde dig et ledigt lejemål. Behandlingen sker på baggrund af Koncernens legitime interesse heri, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Såfremt behandlingen ikke sker til indgåelsen af en kontrakt, men vores behandling består i eksempelvis at slette dine oplysninger og din ansøgning, foretager vi behandlingen på baggrund af interesseafvejningsreglen, jf. persondataforordningens artikel 6, litra f. Vores interesser består i givet fald i at kunne håndtere de oplysninger du selv har fremsendt til os.

4. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, og enhver anden oplysning, som du frivilligt fremsender til os i forbindelse med din ansøgning.

Dette omfatter navnlig – men er ikke begrænset til – navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer,, familie- eller samlivsstatus, beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger, korrespondance om tildeling af bolig, herunder præferencer for lejemål.

5. Indsamling af oplysninger

Vi indsamler primært oplysninger fra dig personligt.
I det omfang, at vi indhenter referencer fra tidligere udlejere eller tredjeparter, indhenter vi dit samtykke inden en sådan behandling.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

De Personoplysninger som Koncernen indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at vi kan administrere og behandle din ansøgning eller som det fremgår nedenfor.

De Personoplysninger vi modtager i din ansøgning vil blive opbevaret i Koncernens Office365 løsning. Vi videregiver ikke dine oplysninger til selskaber uden for Koncernen og eller til behandling i andre eksterne IT-systemer.

I tilfælde af at vi overlader behandlingen af dine personoplysninger til en tredjepart (databehandlere) vil vi udelukkende overlade behandlingen dine personoplysninger til tredjeparter, som kan behandle dine personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet.

7. Opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Koncernen vil kun behandle og opbevare dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og herefter i højst en periode på 6 måneder efter modtagelsen af din ansøgning, medmindre du giver dit samtykke til at vi må beholde ansøgningen for længere periode.
Efter udløbet af denne periode vil Koncernen slette alle personoplysninger, medmindre vi efter persondatalovgivningen eller anden lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger.

8. Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.
Hvis Koncernen videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 6 ovenfor, vil vi sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I det omfang vores behandling af dine Personoplysninger måtte ske på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte os.
Din tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte:
Jantzen Properties ApS
CVR-nr.: 35 41 50 33
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 50 19 19 50
E-mail: LMJ@jd.dk

10. Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger Koncernen behandler om dig.
Hvis de oplysninger, som Koncernen behandler om dig er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.
Du kan i visse tilfælde have ret til at få slettet dine personoplysninger.
Du kan også i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller tilfælde bede os begrænse behandlingen af dine oplysninger.
Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
Ønsker du at høre mere om eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne øverst.

11. Klage

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.
Du har også ret til at klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

12. Overførsel til tredjelande

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

13. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne Privatlivspolitik.
Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan findes på Koncernens hjemmeside: www.jantzenproperties.dk Du har også mulighed for at få tilsendt den gældende version af Privatlivspolitikken ved at henvende dig til os:
Jantzen Properties ApS
CVR-nr.: 35 41 50 33
Karlslundvej 14
8330 Beder
Tlf.: 50 19 19 50
E-mail: LMJ@jd.dk